مدیران

MrKarimpour

مهندس محمود کریم پور قنادی
مدیرعامل

فارغ التحصیل دانشگاه شیراز در رشته مهندسی راه و ساختمان با مدرک کارشناسی ارشد

كادر فنی اجرایی ذوب آهن اصفهان در پروژه ذوب آهن اصفهان از سال 1354 تا 1355
كادر فنی اجرایی شركت پونل در پروژه شهرك ارتش از سال 1355 تا 1356
كادر فنی اجرایی شركت هراز رود در پروژه آسفالت خيابانهای گرگان از سال 1356 تا 1357
مهندس ناظر مشاور دتای در پروژه شهرك چوكا از سال 1357 تا 1358
رييس كارگاه شركت شوسه در پروژه های اجرایی استان بوشهر و فارس از سال 1358 تا 1368
سر ناظر و مدير پروژه مشاور اتحاد راه در پروژه های مختلف استان فارس و بوشهر از سال 1368 تا 1370
رييس كارگاه شركت شوسه پروژه های مختلف دراستان فارس و بوشهر از سال 1370 تا 1372
مدير پروژه های مطالعات و محاسباتی مشاور اتحاد راه در پروژه های مختلف راهسازی و ابنيه از سال 1372 تا 1379
مدير پروژه های مطالعات و محاسباتی مشاور فراشار آسيادر پروژه های مختلف ملی و استانی از سال 1379 تا 1392 و مدیر عامل از سال 1393

MrGhahremani

شادروان مهندس نوذر قهرمانی
مدیر عامل سابق

فارغ التحصیل دانشگاه فنی تهران در رشته مهندسی راه و ساختمان با مدرک کارشناسی ارشد

رئيس كارگاه شركت رشه در پروژه ساختمان دخانيات ـ آذربايجان از سال 1339 تا 1340
كارشناس وزارت راه و شهرسازیدر پروژه راه آهن ـ آذربايجان از سال 1340 تا 1353
مدير پروژه مهندسين مشاور پارس در پروژه های راههای مختلف ـ شمال و غرب كشور از سال 1353 تا 1354
مدير پروژه مهندسين مشاور ايمر در پروژه های شا هرود، شاهپسند ـ شاهرود در سال 1354
مدير پروژه مهندسين مشاور پارس در پروژه های راههای اصلی دماوند ـ مشهد، بيرجند ـ سنندج از سال 1354 تا 1356
سر ناظر مهندسين مشاور سائی در پروژه مجتمع بيمارستانی ـ شيراز از سال 1356 تا 1358
سر ناظر مهندسين مشاور علی اديبیدر پروژه های راههای مختلف ـ فارس ازسال 1358 تا 1361
مديرعامل و مدير پروژه مهندسين مشاور اتحاد راه در پروژه های راههاي مختلف ـ فارس، اصفهان از سال 1361 تا 1381
مديرعامل و مدير پروژه مهندسين مشاور فراشار آسيا در پروژه های مختلف ملی و استانی از سال 1381 تا سال 1392 و عضو هیئت مدیره از سال 1393

MrNiroomand

شادروان مهندس اردوان نیرومند
مدیر اجرایی و رئیس هیئت مدیره سابق

فارغ التحصیل دانشگاه نیوکاسل انگلستان در رشته مهندسی نقشه برداری با مدرک کارشناسی

مهندس ناظر مهندسين مشاور فراديد در پروژه راه آهن بافق ـ بندر عباس از سال 1363 تا 1367
سر مهندس مهندسين مشاور اتحاد راه در پروژه هاي مختلف استان فارس از سال 1367 تا 1373
مدير پروژه مهندسين مشاور پاراب فارس در پروژه هاي مختلف استان فارس و بوشهر از سال 1374 تا 1379
مدير عامل مهندسین مشاور فراشارآسیا در پروژه های مختلف از سال 1379 تا 1381
نائب رئیس هیئت مدیره ، مدیر اجرایی مهندسين مشاور فراشار آسيا در پروژه های مختلف ملی و استانی از سال 1381 تا 1393
رئیس هیئت مدیره، مدیر اجرایی مهندسين مشاور فراشار آسيا در پروژه های مختلف ملی و استانی از سال 1393 تا کنون

MrShokrani

مهندس رحیم شکرانی
مدیرپروژه و رئیس هیئت مدیره

فارغ التحصیل دانشگاه میسور هندوستان در رشته مهندسی راه و ساختمان با مدرک کارشناسی

سرپرست کارگاه بخش عمران بندر لنگه بنیاد مستضعفان فارس در کارگاه ساختمانی بندر لنگه از سال 1362 تا 1363
مسئول کارگاه وزارت راه و ترابری درپروژه قطعه یک راه آهن بافق – بندرعباس از سال 1363 تا1367
رئیس حوزه راهسازی فارس وبوشهردر پروژه های استانهای فارس، بوشهر، هرمزگان (راهسازی طرحهای ملی) از سال 1367 تا1387
سرمهندس و نائب رئیس هیئت مدیره در پروژه های مختلف ملی و استانی از سال 1388 تا کنون

MrKarimpourGhanadi

مهندس رسول کریمپور قنادی
مدیر دفتر تهران و عضو هیئت مدیره

فارغ التحصیل دانشگاه شیراز در رشته مهندسی راه و ساختمان با مدرک کارشناسی

مهندس محاسب شركت طراحی و مهندسی صنايع پتروشیمی(پیدک) در پروژه های كربن بلاك اهواز ـ النين تبريز ـ خوزستان ازسال1367 تا 1370
مهندس محاسب شركت قدس آزاد در پروژه های ساختمانی ـ فارس از سال 1370 تا 1371
مهندس محاسب مهندسين مشاور اتحادراه در پروژه های مختلف پل و تونل فارس ـ خوزستان از سال1371 تا 1377
مهندس محاسب شركت مديريت و توسعه صنايع پتروشیمی در طرح MTBE خوزستان از سال 1377 تا 1379
مدیر دفتر تهران، مهندس محاسب مهندسين مشاور فراشار آسيا در پروژه هاي مختلف ملی و استانی از سال 1379 تاکنون

MrHamidpour

مهندس حمید حمیدپور
مدیر پروژه  و عضو هیئت مدیره

فارغ التحصیل دانشگاه فنی تهران و دلفت هلند در رشته های مهندسی راه و ساختمان و مهندسی هیدرولیک با مدارک کارشناسی ارشد و کارشناسی

كارشناس طراحي سازمان آب و برق خوزستان در طرح سد دز ـ خوزستان از سال 1341 تا 1346
كارشناس ـ مدير پروژه سازمان آب فارس در طرح سد درودزن ـ فارس از سال 1346 تا 1373
مدير پروژه مهندسين مشاور آبساران در طرح سد اهرم ـ بوشهر از سال 1373 تا 1377
مدير پروژه مهندسين مشاور اتحادراه در پروژه های هيدروليك و ابنيه ـ فارس ـ اصفهان ـ هرمزگان از سال 1377 تا 1378
مدير پروژه مهندسين مشاور فراشار آسيا در پروژه های مختلف ملی و استانی از سال 1379 تا کنون

MrGheysari

مهندس پرویز قیصری
مدیر پروژه و نائب رئیس هیئت مدیره

فارغ التحصیل دانشگاه شیراز در رشته مهندسی راه و ساختمان با مدرک کارشناسی

ناظر مهندسین مشاورتاژکان در پروژه های مختلف در دست اجرا از سال 1370 تا 1371
مهندس ناظر مهندسين مشاور انديشكار در پروژه های راهسازی شهر جديد صدرااز سال 1371 تا 1377
مهندس ناظر شركت مهندسان مشاور گزينه در پروژه های مجتمع آپارتمانهای سلمان فارسی از سال 1378 تا 1379
سر مهندس و طراح مهندسان مشاور آوند طرح در پروژه قطعه يك بزرگراه قشم – درگهان از سال 1379 تا 1382
سر مهندس و نماینده تام الاختیارمهندسين مشاور فراشار آسيا در پروژه های مختلف ملی و استانی از سال 1382 تا کنون