سایر تجربیات

در کارنامه کاری مهندسین مشاور فراشار آسیا تعداد زیادی طراحی پل های بزرگ دیده می شود که علاوه بر پل های طرح شده برای مسیرهای وزارت راه وشهرسازی، شامل پل های خاص برای ارگان های دیگر نیز می باشد.

شرکت ساخت و توسعه

نظارت و مطالعه

کارفرما

معاونت ساخت و توسعه

vezarat rah va shahsazi

نظارت و مطالعه

کارفرما

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس