آزادراه

احداث قطعه هفتم آزادراه کاشان اصفهان بطول 22 کیلومتر

کاشان – اصفهان

این پرژه که یکی از مهمترین پروژه های تکمیل شده آزاد راهی کشور بعد از انقلاب می باشد باعث نزدیکی

Read More
احداث قطعات 3و4و5 و پلهای مهم آزادراهاهواز - بندرامام

اهواز- بندر امام

نظارت بر اجرا و طراحی ابنیه فنی و بازنگری فنی آزاد راه اهواز- بندر امام
مهندسین مشاور فراشارآس

Read More