Project Description

این پرژه که یکی از مهمترین پروژه های تکمیل شده آزاد راهی کشور بعد از انقلاب می باشد باعث نزدیکی مسیر قم و اصفهان شده و حلقه رابط اتوبان قم با استان اصفهان می باشد .این اتوبان به ویژه از ابتدا با طرح هندسی آزاد راهی طرح واجرا شده است و یکی از افتخارات اجرایی وزارت راه وترابری و مهندسین مشاور فراشارآسیا به عنوان قسمتی از مجموعه فنی نظارتی آن می باشد.

Project Details

Share