Project Description

طراحی مسیر و جانمایی مرحله اول خط 3 قطار شهری شیراز از پل معالی آباد (بصیرت) تا شهرک گلستان و امکان دسترسی به شهرک صدرا که عمدتا از پل معالی آلاد تا شهرک گلستان به صورت کندوپوش و بقیه مسیر به صورت همسطح طراحی شده است.

– طراحی خط و ریل گذاری فاز دوم خط یک قطار شهری شیراز به طول 14/5 کیلومتر هر تونل و طراحی ریل گذاری دپو مرکزی شیراز به طول ریل 14800 متر
از میدان نمازی تا دپو مرکزی شیراز که عمدتا به صورت تونل دو قلو و با T.B.M حفاری شده، مطالعاتی طراحی روسازی ، مطابقات با تونلهای اجرا شده و اجرای خط با اسلیب بتنی و همچنین طراحی روسازی محوطه دپو با بیش از 14800 متر طول ریل و همچنین اجرای آن توسط این مهندسین مشاور
انجام شده است.

Project Details

Share