Project Description

راه آهن تهران-همدان قسمت اول از راه آهن استراتژيك تهران-همدان-سنندج مي باشد كه با هدف ايجاد كوتاهترين مسير ريلي بين تهران و همدان و اتصال استان همدان و کردستان به شبکه راه آهن سراسری و فراهم آوری بستری مناسب برای احداث طرحها و صنایع جدید و بهبود و افزایش شبکه ترابری و افزایش ایمنی سفر و کاهش مصرف سوخت منطقه در برنامه احداث قرارگرفته است.
طراحی هندسی راه آهن تهران همدان براساس سرعت طرح 160 كيلومتر در ساعت و حداكثر شيب مجاز 15 در هزار و حداقل شعاع قوس افقي 1200 متر بوده است كه در قطعه يك مسير حداقل شعاع قوسي افقي 1500 متر استفاده شده است.
خلاصه فواصل ارتباطی به شرح زیر می‌باشد:
فاصله از ایستگاه تهران تا کیلومتر000+0 راه‌آهن تهران همدان 570+36 کیلومتر
فاصله از ابتدای مسیر تا ایستگاه همدان 400+266 کیلومتر
طول کل مسیر ایستگاه تهران تا ایستگاه همدان 970+302 کیلومتر
نقطه شروع نوسازی قطعه یک ، کیلومتر 570+09
طول کل نوسازی تهران همدان 150+257 کیلومتر
طول کل نوسازی قطعه یک 700+86 کیلومتر+ 3/5 کیلومتر آنتن اتصالی به راه آهن قدیم
طول نوسازی قطعه یک الف 200+34 کیلومتر+3/5 کیلومتر آنتن اتصالی به راه آهن قدیم
طول نوسازی قطعه یک ب 040 +52 کیلومتر

Project Details

Share