مشاوران عالی

Mr Banan

دکتر محمودرضا بنان

فارغ التحصیل دانشگاه ایلینویز- اوربان شامپاین آمریکا در رشته سازه
عضو هیئت علمی دانشگاه مهندسی شیراز
مشاور عالی سازه مهندسین مشاور فراشار آسیا

Mr Etemadi

دکتر بیژن اعتمادی عبدل آبادی

فارغ التحصیل دانشگاه بیریک یک لندن در رشته کریستالوگرافی
عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شیراز
مشاور زمین شناسی مهندسین مشاور فراشار آسیا

Mr nori

دکتر کمال نوری

فارغ التحصیل دانشگاه تهران در رشته پترولوژی
عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه آزاد شیراز
مشاور زمین شناسی مهندسین مشاور فراشار آسیا

Mr Totonchi

دکتر آرش توتونچی

فارغ التحصیل دانشگاه علوم تحقیقات تهران در رشته مهندسی عمران (ژئوتکنیک لرزه ای)
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد مرودشت،(فارس، مرودشت)
مشاور ژئوتکنیک مهندسین مشاور فراشار آسیا