شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی باند دوم محور لار – بندر عباس حدفاصل کیلومتر 000+10 الی 995+18

% 90 پیشرفت فیزیکی قرارداد

عملیات تکمیلی باند دوم نیریز – قطرویه و آنتنی های بن کلاغی و ایج – داراب

% 92 پیشرفت فیزیکی قرارداد

اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی و آسفالت گلکویه – دهکویه و گردنه نارنجی و روکش آسفالت حوزه استحفاظی لار – جهرم

% 72 پیشرفت فیزیکی قرارداد

احداث باند دوم محور نیریز ـ سه راهی آباده طشک، حاجی آباد – نیریز و ایج -داراب

% 100 پیشرفت فیزیکی قرارداد

بهسازی محور حاجی آباد – قطرویه، ایج – درب قلعه و آنتنی های مربوطه

% 97 پیشرفت فیزیکی قرارداد

عملیات اجرایی راهسازی باند دوم بزرگراه بابامیدان – گچساران و تقاطع غیر همسطح باشت

% 100 پیشرفت فیزیکی قرارداد

قطعه اول باند دوم بزرگراه شهر بابک – هرات

% 55 پیشرفت فیزیکی قرارداد

باند دوم محور کوار- فیروزآباد

% 100 پیشرفت فیزیکی قرارداد

عملیات اجرایی قطعه اول محور دالین – نورآباد

% 25 پیشرفت فیزیکی قرارداد

احداث  راه اصلی قطعه سوم دالین – نورآباد

% 26.7 پیشرفت فیزیکی قرارداد

اجرای باند دوم محور داران – درود (حدفاصل پل نوغان تا روستای دره ساری)

% 100 پیشرفت فیزیکی قرارداد

قطعه يك باند دوم محور دشت ارژن – ابوالحيات به همراه ساماندهي روستای دشت ارژن

% 80 پیشرفت فیزیکی قرارداد

عملیات اجرائی باند دوم محور دشت ارژن – ابوالحیات (قطعه دوم)

% 100 پیشرفت فیزیکی قرارداد

قطعه 1 کوار – فیروزآباد – کمربندی کوار

% 87 پیشرفت فیزیکی قرارداد

عملیات اجرایی محور کازرون – کنارتخته (از طریق تونل بناف)

% 99.5 پیشرفت فیزیکی قرارداد

 تکمیل عملیات اجرایی بزرگراه کنارگذرفیروزآبادوتبادل انتهایی

% 100 پیشرفت فیزیکی قرارداد

راه آهن  گل گهر – شیراز

% 79.44 پیشرفت فیزیکی قرارداد

راه آهن تهران – همدان – سنندج

% 100 پیشرفت فیزیکی قرارداد

پروژه های ملی - مطالعات

راه اصلی محور دالین نور آباد مطالعات صحرایی واریانتهای محور دالین – نورآباد

% 100 پیشرفت فیزیکی قرارداد

احداث راه آهن گل گهر – نیریز – استهبان – فسا – شیراز، مطالعات تفضیلی قطعه 4 راه آهن گل گهر – شیراز

% 100 پیشرفت فیزیکی قرارداد

احداث باند دوم شیراز – فیروزآباد – جم، مطالعات ابنیه فنی محور کوار – فیروزآباد (دو دستگاه تونل و یک دستگاه پل)

% 100 پیشرفت فیزیکی قرارداد