خط مشی شرکت

شركت مهندسین مشاور فراشار آسیا، خط مشی خود را به منظور دستيابی به رضايت کارفرمایان و توسعه سهم بازار، از طريق تعيين نيازمنديها و تلاش براي برآورده نمودن آنها فراهم نموده است.
در اين راستا خود را متعهد می داند، تا سيستم مديريت كيفيت را مطابق با الگویی بر مبنای استاندارد ISO 9001:2015 پايه گذاری نموده و بستر مناسبی را جهت بهبود مداوم سيستم فراهم آورده، تا بتواند در مسير دستيابی به اهداف زير حركت نمايد:

افزايش رضايت کارفرمایان
بهبود مستمر سيستم مديريت كيفيت
ارتقاء سطح دانش و آگاهي پرسنل