حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز

احداث بزرگراه آرین

100% پیشرفت فیزیکی قرارداد

ادامه زیرگذر گلستان

65% پیشرفت فیزیکی قرارداد

تقاطع غیر همسطح جوادیه

67.64% پیشرفت فیزیکی قرارداد

تقاطع غیرهمسطح نواب صفوی

1% پیشرفت فیزیکی قرارداد

تقاطع 35 متری سعدی

39% پیشرفت فیزیکی قرارداد

….

0% پیشرفت فیزیکی قرارداد