اداره کل راه و شهرسازی لارستان

قطعه 2 بزرگراه لار – بندر عباس

% 91 پیشرفت فیزیکی قرارداد

قطعه 4 محور لار – جهرم

% 100 پیشرفت فیزیکی قرارداد

عملیات روکش آسفالت حوزه استحفاظی لارستان

% 47 پیشرفت فیزیکی قرارداد

اجرای ابنیه فنی باند دوم محور لار – جهرم

% 35 پیشرفت فیزیکی قرارداد

اجرای عملیات خاکی، ابنیه فنی و آسفالت دهکویه – گلکویه و گردنه نارنجی و روکش آسفالت حوزه استحفاظی (لار – جهرم)

% 77 پیشرفت فیزیکی قرارداد

عملیات اجرایی محور چهارخطه علامرودشت – احشام و اساس خروجی تونل شهید باقری

% 100 پیشرفت فیزیکی قرارداد

عملیات راهسازی محور لامرد ـ خنج حد فاصل خیرگو – خلیلی

% 100 پیشرفت فیزیکی قرارداد

عملیات تکمیل تونل محور لامرد ـ خنج

% 55.5 پیشرفت فیزیکی قرارداد