اداره کل راه و شهرسازی استان فارس

باند دوم پتروشیمی ـ درودزن

85.96 % پیشرفت فیزیکی قرارداد

محور سروستان ـ فسا قطعه1

88 % پیشرفت فیزیکی قرارداد

احداث باند دوم محور رونیز ـ سه راهی پلیس راه فسا

89 % پیشرفت فیزیکی قرارداد

احداث باند دوم محور رونیز ـ سه راهی پلیس راه فسا

74 % پیشرفت فیزیکی قرارداد

عملیات تکمیلی قسمتی از بزرگراه سه راهی فسا ـ استهبان ـ نیریز

88 % پیشرفت فیزیکی قرارداد

تقاطع غیر همسطح برشنه

95 % پیشرفت فیزیکی قرارداد

قطعه اول باند دوم محور دشت ارژن ـ تنگ ابوالحیات

29 % پیشرفت فیزیکی قرارداد

تکمیل تقاطع غیر همسطح قطب آباد و باند دوم جهرم – لار000+0 الی 000+12

66.3 % پیشرفت فیزیکی قرارداد