اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

اجرای آسفالت گرم راههای شهرستان گلپایگان و خوانسار

% 94.4 پیشرفت فیزیکی قرارداد

تکمیل احداث باند دوم محور گلپایگان موته تقاطع جاده تهرانار

% 64.3 پیشرفت فیزیکی قرارداد

روکش آسفالت محور داران ـ الیگودرز و پل زیرگذر خروجی بوئین ـ میاندشت و محدوده سه راهی اوزنبلاغ ـ فریدونشهر

% 0 پیشرفت فیزیکی قرارداد

تکمیل باند دوم محور گلپایگان ـ خمین

%0 پیشرفت فیزیکی قرارداد

بهسازی و روکش آسفالت اتوبان معلم

%4.5 پیشرفت فیزیکی قرارداد

بهسازی و روکش آسفالت اتوبان فرودگاه اصفهان

% 2.1 پیشرفت فیزیکی قرارداد

لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم محور اصفهان ـ اردستان

%61 پیشرفت فیزیکی قرارداد

تکمیل پل شورجه و محور مدیسه ـ چم آسمان

%0 پیشرفت فیزیکی قرارداد

احداث باند دوم غدیر در باند دوم محور زرین شهر ـ شهرکرد

%33.2 پیشرفت فیزیکی قرارداد

روکش حبیب آباد ـ دولت آباد

%3.2 پیشرفت فیزیکی قرارداد

اجرای آسفالت میکرو سرفیسینگ محورهای ارتباطی جنوب و غرب استان

%0 پیشرفت فیزیکی قرارداد

لکه گیری و بهسازی و روکش آسفالت محور اصفهان ـ نائین

%0 پیشرفت فیزیکی قرارداد

بهسازی و روکش آسفالت sma اصفهان ـ تهران

%8.7 پیشرفت فیزیکی قرارداد